شناسا

آکادمی شناسا

آکادمی شناسا

دوره های آزاد

دوشنبه دورهمی

دوشنبه دورهمی

برندآن و مدرسه رشد فردی در کنار یکدیگر به اجرای این دوره ی تخصصی در زمینه پرسونال برندینگ پرداختند. تیرماه ۱۴۰۲

دوره های ویژه سازمان ها

پیمایش به بالا