کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه ۳

جدول پخش وطبقات شبکه سه

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۶ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۹ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۸ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۱ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۰ تا ۲۶ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۳ تا ۱۹ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۶ تا ۱۲ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۹ آذر تا ۵ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۵ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۸ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱ تا ۷ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۱۰ تا ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۳ تا ۹ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۲۶ مهرماه تا ۲ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۱۵ تا ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سه ۸ تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹
جدول پخش طبقات شبکه سه ۱ تا ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹

حدول پخش و طبقات شبکه سه ۲۵ تا ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه سه ۱۸ تا ۲۴ مردادماه ۱۳۹۹

حدول پخش طبقات شبکه سوم ۱۱ تا ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ ۴ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه۳ ۲۸تیر تا ۳ مرداد۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبک ۳ ۱۴ تا ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

 جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۴ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۴ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳۰ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۹ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲ تا ۸ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۵ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۴ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۳ تا۱۹ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۶ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۵ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۲ تا ۲۸تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۵ تا ۲۱ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سه – ۱ تا ۷ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳- ۲۵ تا۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳- ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳- ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳- ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۳- ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه۳ – ۴ تا ۱۰خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۲ – ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۲ – ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول  پخش و طبقات شبکه ۳ – ۷ تا۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸  

جدول  پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸  

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۴تا ۳۰فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۱ تا۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳- ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۰ تا ۲۶ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۳ تا ۱۹ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۶ تا ۱۲ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۲ تا ۲۸ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۵ تا ۲۱ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۸ تا ۱۴ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱ تا ۷ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ -۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ -۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ -۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۱ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۴ تا ۲۰مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شبکه ۳ – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۳ – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷