کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه ورزش

جدول پخش طبقات شبکه ورزش

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۶ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۹ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۱ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۰ تا ۲۶ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۳ تا ۱۹ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۶ تا ۱۲ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۹ آذر تا ۵ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۵ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۸ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱ تا ۷ آذر ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۱۰ تا ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۳ تا ۹ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۲۶ مهرماه تا ۲ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۱۹ تا ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۱۲ تا ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۵ تا ۱۱ مهرماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۲۹ شهریور تا ۴ مهرماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۱۵ تا ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول  پخش و طبقات شبکه ورزش ۸ تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹
حدول پخش طبقات شبکه ورزش ۱تا ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش ۲۸تیرتا۳مرداد 

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش ۱۴ تا۲۰ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۷ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

 جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۴ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۴ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۳۰ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۹ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲ تا ۸ آ‌ذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۵ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۴ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۳ تا۱۹ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۶ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۹ تا ۲۵ مرداد۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۵ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۲۲ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۵ تا ۲۱ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱ تا ۷ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۱۱ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش- ۱۱ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش  ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش –  ۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۳۱ فروردین تا ۶ -اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۳ تا ۹ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  ورزش –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۶  تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۲ تا ۲۸ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۱۵ تا ۲۱دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۸ تا ۱۴دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۱ تا ۷ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش -۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ورزش – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷