کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه نمایش

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۶ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۹ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۸ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۱ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۰ تا ۲۶ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۳ تا ۱۹ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۶ تا ۱۲ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۹ آذر تا ۵ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۵ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۸ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱ تا ۷ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نمایش ۸تا ذ۱۴ شهریور ما ه۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش ۱تا۷ شهریورماه۱۳۹۹
جدول پخش و طبقات شبکه نمایی ۱۸ تا ۲۴ مردادماه ۱۳۹
جدول پخش وطبقات شبکه نمایش ۲۸ تا ۳ مرداد

جدول پخش طبقات شبکه نمایش ۱۴ تیر تا ۲۰ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

 جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۴ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۳۰ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۹ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲ تا ۸ آ‌ذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۵ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۴ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۳ تا۱۹ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۶ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۵ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۲۲ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۵ تا ۲۱ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۸ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱ تا ۷ تیر ۱۳۹۸

 جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش  – ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت -۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  نمایش –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۰ تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۳ تا ۱۹اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۶ بهمن تا۱۲بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۲۹ دی تا ۵ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۲۲ تا ۲۸ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۱۵ تا ۲۱ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۸ تا ۱۴ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۱ تا ۷ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش -۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش- ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نمایش – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷