کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه نسیم

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۹ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۸ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۱ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۰ تا ۲۶ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۳ تا ۱۹ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۶ تا ۱۲ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۹ آذر تا ۵ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۵ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۸ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱ تا ۷ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۱۰ تا ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۳ تا ۹ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۲۶ مهر ماه تا ۲ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۵ تا ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۲۹ شهریور تا ۴ مهرماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۲۲ تا ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۱۵ تا ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۸ تا ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۱تا۷ مرداد ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۲۴ تا ۳۱ مرداد۱۳۹۹

حدول پخش طبقات شبکه نسیم ۱۱تا ۱۷ مرداد

حدول پخش طبقات شبکه نسیم۴تا۱۱مرداد۱۳۹۹
جدول پخش و طبقات شبکه نسیم ۲۸ تیر تا ۳ مرداد

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم ۱۴تا۲۰ تیر ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه نسیم ۷ تا۱۳ تیر۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

 جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۴ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۴ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۹ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲ تا ۸ آ‌ذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۲۵ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۴ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۳ تا۱۹ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۶ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۵ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۲۲ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۵ تا ۲۱ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱ تا ۷ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۱ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم-  ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم-  ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم-  ۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  نسیم –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۶ بهمن تا۱۲بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۲۲تا۲۸دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۸تا۱۴دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱ تا ۷ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۴تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۷ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۰ تا ۲۶مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۳ تا ۱۹مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۶ تا ۱۲مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷