کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه شما

 جداول پخش و طبقات شبکه شما

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۶ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۹ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۸ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۱ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۰ تا ۲۶ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۳ تا ۱۹ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۶ تا ۱۲ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۹ آذر تا ۵ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۵ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۸ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱ تا ۷ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۱۰ تا ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۳ تا ۹ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۲۶ مهرماه تا ۲ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۱۹ تا ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۱۲ تا ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۵ تا ۱۱ مهرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۲۹ شهریور تا ۴ مهرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۱۵ تا ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۸ تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدولب پخش طبقات شبکه شما۱تا ۷ شهریررماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما ۲۸ تیر تا ۳ مرداد ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه شما ۱۴ تا ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه شما ۷تا۱۳ تیر ماه۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

 جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۴ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما- ۱۴ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۳۰ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۹ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲ تا ۸ آ‌ذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۵ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما- ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۳ تا۱۹ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۶ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما- ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما- ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما- ۵ تا ۱۱ مرداد

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما- ۲۲ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۵ تا ۲۱ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۸ تا ۱۴ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۱ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما –  ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۳ تا ۹ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  شما –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه  شما – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه  شما – ۴ تا۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۳ تا ۱۹بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۶ تا ۱۲ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۲۲ تا ۲۸دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۸ تا ۱۴دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۴ تا ۳۰شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷