کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه سلامت

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت 

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۶ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۹ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۸ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۱ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۰ تا ۲۶ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۳ تا ۱۹ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۶ تا ۱۲ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۹ آذر تا ۵ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۵ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۸ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱ تا ۷ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۱۰ تا ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۲۶ مهرماه تا ۲ آبان ماه۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۱۹ تا ۲۵ مهرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۱۲ تا ۱۸ مهرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۵ تا ۱۱ مهرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۱۵ تا ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۸ تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹
جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۱تا ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹
جدول پخش و طبقات شبکه سلامت ۲۸تیر تا ۳ مرداد۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه سلامت ۱۴تا ۲۰ تیر ماه۱۳۹۹

جدول پخش وطبقات شبکه سلامت ۷تا۱۳ تیرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

 جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۴ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۴ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳۰ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۹ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲ تا ۸ آ‌ذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۵ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۴ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۳ تا۱۹ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۶ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۲ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۱۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۸ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱ تا ۷ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۱۱ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۴تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  سلامت –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۶  تا۱۲ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۹ تا ۵ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۲تا ۲۸ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱۵تا ۲۱ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۸ تا ۱۴ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱ تا ۷ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۴ تا ۳۰آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت-۱۹ تا ۲۵ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت-۱۲ تا ۱۸ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۵ تا ۱۱ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۸ مهر تا ۴ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷