کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه خبر

جداول پخش و طبقات شبکه خبر

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- فروردین ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر ۲۶ مهر ماه تا ۲ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر مهر ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه خبر مردادماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- آ‌ذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- آ‌بان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر – شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر – مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر- فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه خبر اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه خبر – بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه خبر – دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه خبر – مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه خبر – تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه خبر – خرداد ۱۳۹۷