کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه جام جم

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۶ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۲ تا ۲۸ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۵ تا ۲۱ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۸ تا ۱۴ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۸ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۲۶ تا ۳۰ آبان ماه  سال ۹۹

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۵ تا ۱۱  آبان ماه  سال ۹۹

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۲۸ مهرماه ۴ آبان ماه  سال ۹۹

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۱۹ تا ۲۵ مهرماه  سال ۹۹

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۱۲ تا ۱۸ مهرماه  سال ۹۹

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه  سال ۹۹

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۱۷ تا ۲۳ شهریور ماه 

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۸ تا ۱۴ شهریور ماه 
جدول پخش وطبقات شبکه جام جم ۲۷ تا ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه حام حم ۲۰ تا ۲۶ مرداد ماه

جدول پخش طبقات شبکهخ جام جم ۱۳ تا ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم ۳۰ تیر تا ۵ مردادماه

جدول پخش و طبقات شبکه جام چم ۱۶تا ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۸ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۸ تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۹ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۵ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۱ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۳۰ دی تا ۶ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۳  تا ۲۹ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۶  تا ۲۲ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۹  تا ۱۵ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲  تا ۸ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ آذر تا ۱ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۸ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۲۷ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۰ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۳ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۶ تا ۱۲ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۹ مهر تا ۵ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۸ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۸ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۲۸ مرداد تا ۳  شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۱ تا ۲۷ مرداد

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۱۴ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ مرداد۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۳۱ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۲۴ تا ۳۰تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۱۷ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۰ تا ۱۶ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۳ تا ۹ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۲۷ خرداد تا ۲ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۲۰  تا ۲۶ خرداد  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۱۳ تا ۱۹ خرداد  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۶ تا ۱۲خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۲۳تا ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۶ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  جام جم –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۰ تا ۲۶ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۳ تا ۱۹ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۶ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱۵ تا ۲۱ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۸ تا ۱۴ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱ تا ۷ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۹مرداد تا ۴ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۲ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱۵تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۸ خرداد تا ۳ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۳۹۷