کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه آموزش

جدول پخش  طبقات شبکه آموزش

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۱ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۴ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۶ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۹ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲ تا ۸ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۵ بهمن تا ۱ اسفند ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۸ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۱ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا ۱۹ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۶ تا ۱۲ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۹ آذر تا ۵ دی ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۲ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۵ تا ۲۱ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۸ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱ تا ۷ آذر ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱۰ تا ۱۶  آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۳ تا ۹  آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۲۶ مهر ماه تا ۲ آبان ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱۲ تا ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۹  

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۵ تا ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹  

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۲۹ شهریور تا ۴ مهر ماه ۱۳۹۹  

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹  

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱۵ تا ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹  

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۸ تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹  
جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱تا۷ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش ۲۸تیرتا ۳ مرداد۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱۴ تا ۲۰ تیر ماه

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش ۷ تا ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

 جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۴ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۰ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۹ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲ تا ۸ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۵ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۴ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا۱۹ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۶ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ مرداد

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۲ تا ۲۸تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۸ تا ۱۴ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱ تا ۷ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۵  تا ۳۱  خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش -۴ تا ۱۰خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش -۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۱۴تا۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۷ تا ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۳۱ فروردین تا  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۱۷ تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۳تا ۹ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ بهمن تا۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۶ تا ۱۲ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۹ دی تا ۵ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۲ تا ۲۸دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۵ تا ۲۱دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۸ تا ۱۴دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱تا ۷دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷