کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

رادیو جوان

جدول پخش  وطبقات رادیو جوان

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – فروردین ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – اسفند ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – بهمن ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – دی ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – آذر ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – آبان ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – مهر ۹۹

جدول پخش و طبقات رادبو جوان شهریور ماه

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – مرداد ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – تیر ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – خرداد ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – اردیبهشت ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – اسفند ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – بهمن ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – دی ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – آذر ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان- آبان ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – مهر ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – شهریور ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – مرداد ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان -تیر ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – خرداد ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – اردیبهشت ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – اردیبهشت ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو جوان – مرداد ۱۳۹۷