کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

رادیو آوا

 جداول پخش و طبقات رادیو آوا

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – اردیبهشت ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – فروردین ۱۴۰۰

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – اسفند ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – بهمن ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – دی ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – آذر ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – مهر ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – شهریور ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – مرداد ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – تیر ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – خرداد ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – اردیبهشت ۹۹

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – اسفند ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – بهمن ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – دی ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – آذر ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – آبان ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – مهر ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – شهریور ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – مرداد ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – تیر ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیوآوا – خرداد ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – اردیبهشت ۹۸

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات رادیو آوا – تیر ۱۳۹۷