کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه ifilm فارسی

 جداول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۵ تا ۲۹اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۶ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی- ۲۲ تا ۲۸ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۵ تا ۲۱ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۸ تا ۱۴ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱ تا ۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی- ۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۶ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۸ مهر تا ۴ آبان۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۳۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۳ تا ۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی- ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکهifilm فارسی- ۲۳ تا ۲۹تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی -۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۹ تا ۱۵ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲ تا ۸ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۶ خرداد تا ۰۱ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۲ تا ۱۸خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۵ تا ۱۱خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی –  ۲۲تا ۲۸ اردیبهشت  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی –  ۱۵تا ۲۱ اردیبهشت  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی -۸ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی -۱ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی ۲۵ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۸ تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۴ تا ۱۰ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی –  ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۵ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۱ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۲تا ۲۸ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۵تا ۲۱ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۸تا ۱۴ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱تا ۷ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۴تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۷تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۰تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۲ تا ۱۹مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۶ مرداد تا ۱۲مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۴ تا ۳۰ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۷ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۰ تا ۱۶ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۳ تا ۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۷ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۲۰ تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۱۳ تا ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۶ تا ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ifilm فارسی – ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد ۱۳۹۷