کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه ۱

جدول پخش و طبقات شبکه اول ۲۹ شهریور تا ۴ مهر ماه
جدول پخش و طبقات شبکه اول ۱۵ تا ۲۱ شهريور ماه
جدول پخش و طبقات شبکه اول ۸ تا ۱۴ شهريور ماه
جدول پخش طبقات شبکه یک ۱ تا ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹   

جدول پخش و طبقات شبکه یک ۱۱تا ۱۷ مردادد۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه یک ۴ تا ۱۱ مرداد

جدول پخش طبقات شبکه یک ۲۸ تیر تا ۳ مرداد۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۴ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۴ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۳۰ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۹ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲ تا ۸ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۵ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۴ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۳ تا۱۹ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۶ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۵ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۲ تا ۲۸تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۵ تا ۲۱تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱ تا ۷ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱- ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱- ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱- ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۴ تا ۱۰خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱-۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱-۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱-۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱- ۳۱ فروردین تا ۶-اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱- ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۲ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۶  تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۹ دی تا ۵ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۲ تا ۲۸دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۵ تا ۲۱دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۸ تا ۱۴دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱ تا ۷ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۰تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه ۱ – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷