کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه پویا

جداول پخش و طبقات شبکه پویا

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا- ۱۲ تا ۱۸ مرداد۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۵ تا ۱۱ مرداد

جدول پخش و طبقات شبکه پویاا- ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا- ۲۲ تا ۲۸تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه ‍پویا- ۱۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۸ تا ۱۴ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا-۴تا ۱۰ خرداد۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا -۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۷ تا ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

 جدول پخشو طبقات شبکه پویا – ۱۷ تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۳ تا ۹ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا -۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا -۲۰ تا۲۶بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۳ تا ۱۹بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا- ۶ تا ۱۲ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۹ دی تا ۵ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۲تا ۲۸ د ی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۵تا ۲۱ د ی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۸ تا ۱۴ د ی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱ تا ۷ د ی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا -۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا -۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا -۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا -۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه پویا – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷