کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه نسیم

جداول پخش و طبقات شبکه نسیم

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۵ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۲۲ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۵ تا ۲۱ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱ تا ۷ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۱ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم-  ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم-  ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم-  ۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم- ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  نسیم –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۶ بهمن تا۱۲بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۲۲تا۲۸دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۸تا۱۴دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱ تا ۷ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم -۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۴تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۷ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۰ تا ۲۶مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۳ تا ۱۹مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۶ تا ۱۲مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه نسیم – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷