کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه شما

جداول پخش و طبقات شبکه شما

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۸ تا ۱۴ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۱ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما –  ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۳ تا ۹ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  شما –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه  شما – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه  شما – ۴ تا۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۳ تا ۱۹بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۶ تا ۱۲ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۲۲ تا ۲۸دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۸ تا ۱۴دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما -۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۴ تا ۳۰شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه شما – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷