کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه سلامت

جداول پخش و طبقات شبکه سلامت

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۲ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۱۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۸ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱ تا ۷ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۱۱ تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۴ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت –  ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۴تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  سلامت –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۶  تا۱۲ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۹ تا ۵ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۲تا ۲۸ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱۵تا ۲۱ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۸ تا ۱۴ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱ تا ۷ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۲۴ تا ۳۰آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت-۱۹ تا ۲۵ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت-۱۲ تا ۱۸ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۵ تا ۱۱ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۸ مهر تا ۴ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت- ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه سلامت – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷