کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه جام جم

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه  سال ۹۹

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۱۷ تا ۲۳ شهریور ماه 

جدول پخش طبقات شبکه جام جم ۸ تا ۱۴ شهریور ماه 
جدول پخش وطبقات شبکه جام جم ۲۷ تا ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه حام حم ۲۰ تا ۲۶ مرداد ماه

جدول پخش طبقات شبکهخ جام جم ۱۳ تا ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم ۳۰ تیر تا ۵ مردادماه

جدول پخش و طبقات شبکه جام چم ۱۶تا ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۲ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۸ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۸ تا ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۹ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۵ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۱ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۴ تا ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۳۰ دی تا ۶ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۳  تا ۲۹ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۶  تا ۲۲ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۹  تا ۱۵ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲  تا ۸ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ آذر تا ۱ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۸ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۲۷ آبان تا ۳ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۰ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۳ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۶ تا ۱۲ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۹ مهر تا ۵ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۸ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۸ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۲۸ مرداد تا ۳  شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۱ تا ۲۷ مرداد

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۱۴ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ مرداد۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۳۱ تیر تا ۶ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۲۴ تا ۳۰تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم- ۱۷ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۰ تا ۱۶ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۳ تا ۹ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۲۷ خرداد تا ۲ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۲۰  تا ۲۶ خرداد  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۱۳ تا ۱۹ خرداد  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۶ تا ۱۲خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۲۳تا ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۶ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  جام جم –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۰ تا ۲۶ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۳ تا ۱۹ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۶ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱۵ تا ۲۱ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۸ تا ۱۴ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱ تا ۷ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۹مرداد تا ۴ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۲ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱۵تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۸ خرداد تا ۳ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۳۹۷