کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه جام جم

جداول پخش و طبقات شبکه جام جم

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۰ تا ۱۶ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۳ تا ۹ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۲۷ خرداد تا ۲ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۲۰  تا ۲۶ خرداد  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۱۳ تا ۱۹ خرداد  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۶ تا ۱۲خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۲۳تا ۲۹ اردیبهشت  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم-  ۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت  ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۹ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۶ فروردین تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه  جام جم –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۰ تا ۲۶ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۳ تا ۱۹ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۶ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۲۹ دی تا ۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱۵ تا ۲۱ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۸ تا ۱۴ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱ تا ۷ دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۹مرداد تا ۴ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۲ تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم -۱۵تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱ تا ۷ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۵ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۱۱ تا ۱۷ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۴ تا ۱۰ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۲۸ خرداد تا ۳ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۷ تا ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه جام جم – ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۳۹۷