کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه تماشا

جداول پخش و طبقات شبکه تماشا

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۸ تا ۱۴ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱ تا ۷  تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا –  25 تا ۳۱ خرداد  1398

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا –  18 تا ۲۴ خرداد  1398

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا –  11 تا ۱۷ خرداد  1398

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا –  4تا ۱۰ خرداد  1398

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا –  21تا ۲۷ اردیبهشت  1398

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا –  16تا ۲۰ اردیبهشت  1398

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا –  7تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۳۱ فروردین -تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا -۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – 3 تا ۹ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا –  18 تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات  شبکه تماشا – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۴  تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا -۲۷ بهمن تا ۳ اسفند۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۰ تا ۲۶ اسفند۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۶ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۲ تا ۲۸ د ی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۵تا ۲۱ د ی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۸ تا ۱۴ د ی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱ تا ۷ د ی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا -۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا -۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا -۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۸ مهر ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه تماشا – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷