کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه امید

 ۱۳۹۸جداول پخش و طبقات شبکه امید

جدول پخش و طبقات شبکه امید- ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید- ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۵ تا ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید- ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید- ۲۲ تا ۲۸تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۸ تا ۱۴ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱ تا ۷ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید –  ۴تا ۱۰خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید –  ۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید –  ۱۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۷ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۳۱ فروردین تا ۶- اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه امید –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید-۲۷ بهمن تا ۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید-۲۰ تا ۲۶ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۶  تا ۱۲بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۹ دی تا ۵ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۲ تا ۲۸ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۵ تا ۲۱ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۸ تا ۱۴ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱ تا ۷ دی۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید -۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید -۱۲ تا ۱۸ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید -۵ تا ۱۱ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۸ مهر تا ۴ آبان۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱ تا ۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه امید – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷