کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه آموزش

جدول پخش  طبقات شبکه آموزش

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۲۹ شهریور تا ۴ مهر ماه ۱۳۹۹  

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹  

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱۵ تا ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹  

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۸ تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹  
جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱تا۷ شهریور ماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش ۲۸تیرتا ۳ مرداد۱۳۹۹

جدول پخش طبقات شبکه آموزش ۱۴ تا ۲۰ تیر ماه

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش ۷ تا ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۱ خرداد تا ۶ تیر ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۹ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۰ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

 جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۸ دی تا ۴ بهمن ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۴ تا ۲۰ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۷ تا ۱۳ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۰ آذر تا ۶ دی ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۱۶ تا ۲۲ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۹ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲ تا ۸ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۵ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۴ تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا۱۹ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۶ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲ تا ۸ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ مرداد

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۹ تیر تا ۴ مرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۲ تا ۲۸تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۵ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۸ تا ۱۴ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱ تا ۷ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۵  تا ۳۱  خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش -۴ تا ۱۰خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش -۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۱۴تا۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۷ تا ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۳۱ فروردین تا  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۱۷ تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۳تا ۹ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ بهمن تا۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۶ تا ۱۲ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۹ دی تا ۵ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۲ تا ۲۸دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۵ تا ۲۱دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۸ تا ۱۴دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱تا ۷دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷