کانون آگهی و تبلیغات شناسا
«شناسا»: با ما شناخته شوید...

09133287572

95010340 - 95010341

شبکه آموزش

جداول پخش و طبقات شبکه آموزش

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۸ تا ۱۴ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱ تا ۷ تیر۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۵  تا ۳۱  خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۸ تا ۲۴ خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۱۱ تا ۱۷خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش -۴ تا ۱۰خرداد ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش -۲۱ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۱۴تا۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۷ تا ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۳۱ فروردین تا  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۴ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۱۷ تا ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۳تا ۹ فروردین ۹۸

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۱۸ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش –  ۱۱ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ بهمن تا۳ اسفند ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۶ تا ۱۲ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۹ دی تا ۵ بهمن۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۲ تا ۲۸دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۵ تا ۲۱دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۸ تا ۱۴دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱تا ۷دی ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۹ آذر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۸ مهر تا ۴ آبان ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش- ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۴ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۷ تا ۱۳ مهر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۴ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۷ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۰ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۶ تا ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۳۰ تیر تا ۵ مرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۳ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۶ تا ۲۲ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۹ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲ تا ۸ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۶ خرداد تا ۱ تیر ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۹ تا ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۱۲ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۵ تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش و طبقات شبکه آموزش – ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۳۹۷